banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > แสดงความยินดีครบรอบ 88 ปี กรมสรรพสามิต

แสดงความยินดีครบรอบ 88 ปี กรมสรรพสามิต

17 ก.พ. 2563

     เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 88 ปี พร้อมมอบเงินสมทบกองทุนสรรพสามิตเพื่อสังคม จำนวน 300,000 บาท โดยมีคุณพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นผู้รับมอบ ณ กรมสรรพสามิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Skip to content