banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > แถลงข่าวแนวมาตรการด้านการเงินเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19

แถลงข่าวแนวมาตรการด้านการเงินเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19

12 ม.ค. 2564

            เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของธนาคารออมสิน โดยมีคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานแถลงข่าว และมีคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมแถลงข่าวมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

Skip to content