banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งเปิดให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออกผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

แจ้งเปิดให้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออกผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

25 มี.ค. 2563

สามารถใช้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออกผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Skip to content