banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ธปท. เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฯ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ธปท. เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฯ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

11 ก.พ. 2564
Skip to content