banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน อัดฉีดเงินกู้ซอฟท์โลน 150,000 ล้านบาท จับมือ แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ ประคองผู้ประกอบการไทยถูกพิษโควิด-19 จัดลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ออนไลน์ ผ่าน VDO Conference

ออมสิน อัดฉีดเงินกู้ซอฟท์โลน 150,000 ล้านบาท จับมือ แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ ประคองผู้ประกอบการไทยถูกพิษโควิด-19 จัดลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ออนไลน์ ผ่าน VDO Conference

20 มี.ค. 2563

ฉบบท 18 ซอฟทโลนชวยเหลอผประกอบการทไดรบผลกระทบจากไวรส Covid 19 Final

Skip to content