banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสิน – สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ออมสิน – สำนักงาน ป.ป.ท. ประสานความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

12 พ.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งมีคุณอนงนาต ชีวานันทกุล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 3 และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุม พร้อมร่วมหารือรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงร่วมกันจัดทำแนวทางความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content