banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ปิดลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะ วงเงิน 50,000 บาทชั่วคราว เพียง 7 วัน ผู้มีรายได้ประจำสนใจยื่นกู้เต็มวงเงินแล้ว เร่งตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมอนุมัติเงินกู้ผู้ลงทะเบียนแล้ว ก่อนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

ออมสิน ปิดลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะ วงเงิน 50,000 บาทชั่วคราว เพียง 7 วัน ผู้มีรายได้ประจำสนใจยื่นกู้เต็มวงเงินแล้ว เร่งตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมอนุมัติเงินกู้ผู้ลงทะเบียนแล้ว ก่อนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

23 เม.ย. 2563

 

Skip to content