banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ช่วยอีก.. ปรับมาตรการช่วยลูกค้าเงินกู้สู้ภัยโควิด เพิ่มเวลาให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ธนาคารฯ ดำเนินการทันที ตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.63 ..ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน

ออมสิน ช่วยอีก.. ปรับมาตรการช่วยลูกค้าเงินกู้สู้ภัยโควิด เพิ่มเวลาให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ธนาคารฯ ดำเนินการทันที ตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.63 ..ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน

21 เม.ย. 2563

 

Skip to content