banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวม 96.31 คะแนน ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ออมสินได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวม 96.31 คะแนน ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17 ต.ค. 2562

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รองผู้อานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมงานแถลงข่าวการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยธนาคารออมสินได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวม 96.31 คะแนน ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA เป็นลำดับที่ 4 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน54 แห่ง และลำดับที่ 12 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมดจำนวน 8,299 หน่วยงาน โดยมีพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดขึ้นเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในภาพรวมของประเทศและในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงานสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ กรุงเทพฯ

Skip to content