banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานประทานรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2561

ออมสินเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานประทานรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2561

22 เม.ย. 2562

 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานประทานรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักอัยการสูงสุดจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักการและเหตุผลของภารกิจในด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กของสำนักงานอัยการสูงสุด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้จัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน ในด้านการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรมในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมและโครงการสอนเสริมเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การคืนคนดีสู่สังคมในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี เพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายในงานดังกล่าวด้วย
 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของธนาคารออมสิน โดยมีผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ทูลรายงานการดำเนินงานเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน และถวายกระปุกออมสินแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

Skip to content