banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเดินหน้าสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม-กลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน

ออมสินเดินหน้าสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม-กลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน

26 ก.พ. 2564

            เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินโดยคุณกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำนวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ร่วมกับ 17 องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Skip to content