banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันระหว่าง SFIs ปี 2566

ออมสินเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันระหว่าง SFIs ปี 2566

17 ส.ค. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ปี 2566 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่าย SFIs พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเด็นต่างๆ อาทิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ บุคลากรผู้มีศักยภาพสูง เป็นต้น โดยมีคุณจีรนันท์ เขตสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content