banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” 

“ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” 

15 พ.ค. 2566

ธนาคารออมสินมุ่งมั่นช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ลงพื้นที่ จ.น่าน เดินหน้าการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ คุณปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมส่งมอบการสนับสนุนด้านการแพทย์และคุณภาพชีวิตโดยมอบรถจักรยานยนต์ กระเป๋า อสม. อุปกรณ์การแพทย์และชุดยาสามัญประจำบ้านให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ บ้านห้วยเต๋ย บ้านสะเกี้ยง บ้านห้วยฟอง บ้านเปียงซ้อ และบ้านสะจุก พร้อมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ เปลี่ยนหลังคาสำนักงาน และอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะจุก มอบเครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ และโรงเรียนบ้านห้วยฟอง และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมอบเตาเผาขยะให้แก่ทั้ง 5 หมู่บ้านบนยอดดอยใน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ โอกาสนี้ ยังได้ร่วมเยี่ยมชมร้านค้าสวัสดิการชุมชนและร่วมประชุมกลุ่มออมทรัพย์ ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยฟอง ด้วย

Skip to content