banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินสนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562

ออมสินสนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562

13 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ถวายเงินสนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562 จำนวน 4,000,000 บาท แด่พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยโครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิร่มฉัตรและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความเป็นเลิศด้านวิชาการและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้ โดยมีธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันความสามารถใน 4 ประเภท ได้แก่ ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ และหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ

Skip to content