banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

ออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

28 พ.ค. 2567

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินเดินหน้าบทบาทธนาคารเพื่อสังคม บนเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคุณปภากร รัตนเศรษฐ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน ได้เป็นผู้แทนธนาคารมอบการสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวในวงเงินรวม 7,850 ล้านบาท ให้กับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,000 ล้านบาท บริษัท เอ็นพีเอส โซลาร์ จำกัด วงเงิน 900 ล้านบาท บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด วงเงิน 650 ล้านบาท และบริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด วงเงิน 1,300 ล้านบาท โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสินและคณะผู้บริหารจากทั้ง 4 บริษัท ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อพร้อมเงื่อนไขพิเศษลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับกิจการที่มีคะแนน ESG ดี มีการทำธุรกิจที่คำนึงถึงผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด โดยปัจจุบันมีการปล่อยสินเชื่อด้วยการใช้ ESG Score แล้วกว่า 48,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีกิจการที่มีคะแนนดีเยี่ยม ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ คิดเป็นวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียว และ Thailand Green Taxonomy ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืน เปลี่ยนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามนโยบายของรัฐบาล

Skip to content