banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562

ออมสินร่วมแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562

3 ก.พ. 2563

       เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นประธาน และมีคุณภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คุณสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแถลงข่าวโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย
       โครงการเพชรล้านนาเป็นโครงการที่พระภาวนารัตนญาณ วิ. ดำริให้มีขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน ให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนและได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคนอื่นๆ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม

Skip to content