banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมเสวนาพิเศษแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมบรรษัทภิบาลแก่คู่สัญญาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ออมสินร่วมเสวนาพิเศษแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมบรรษัทภิบาลแก่คู่สัญญาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

27 มี.ค. 2567

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินโดยคุณสมพรรษ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการส่งเสริมบรรษัทภิบาลแก่คู่สัญญาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และสมาคมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าว อันเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการตามบรรษัทภิบาลของคู่สัญญาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญาได้นำแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการตามบรรษัทภิบาลของคู่สัญญาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันปัญหาการทุจริตในองค์กร รวมถึงปัญหาทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Skip to content