banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมมอบรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ออมสินร่วมมอบรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

15 ธ.ค. 2562

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และดร.พรพรรณ ไวทยางกูรผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED)ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Test – TEDET)ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และคณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้ร่วมมอบโล่เกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องด้วย

    “โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัท เอดูพาร์ท จำกัด และ CMS EduCo.,Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานความเฉพาะทางด้านวิชาการสู่มาตรฐานสากล

Skip to content