banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ออมสินร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

16 ต.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

    โครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ผู้นำทางศาสนา ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 10 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2562 ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ ปี 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม และปี 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการรวม 100,000,000 บาท

Skip to content