banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

ออมสินร่วมพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

9 ต.ค. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ” ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซและสามารถพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยมีคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และมีคุณพุทธิพงษ์ ปุณณกัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Skip to content