banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเด็กนักเรียนด้อยโอกาส จ.เชียงราย

ออมสินร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเด็กนักเรียนด้อยโอกาส จ.เชียงราย

18 ธ.ค. 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินโดยคุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแบงก์กิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ เช่น ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน  เมล็ดพันธุ์ผัก อุปกรณ์การเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จัน เชียงราย และโรงเรียนธารทิพย์ จ.เชียงราย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส มาจากครอบครัวยากจนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเป็นเด็กชาติพันธุ์ โดยทั้งสองโรงเรียนนี้ให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษา พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องที่พักและอาหารฟรีตลอดการศึกษาด้วย

Skip to content