banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมประชุมสถาบันธนาคารออมสินโลก

ออมสินร่วมประชุมสถาบันธนาคารออมสินโลก

27 พ.ย. 2562

    เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ในฐานะกรรมการและรองประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสถาบันธนาคารออมสินโลก (WSBI) ระดับทวีปเอเชีย “2019 WSBI Asia Regional Group Meeting” ซึ่งมี มร.คริส ดีนูส กรรมการผู้จัดการสถาบันธนาคารออมสินโลก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวซึ่งสถาบันธนาคารออมสินโลกและธนาคารแคมโบเดีย โพสแบงก์ (Cambodia Post Bank) ร่วมกันจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมในหัวข้อ “Women and Finance” มุ่งลดช่องว่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้หญิง / ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับผู้หญิง / การให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้หญิง และการให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานระดับสากล (Global Supply Chain) เนื่องจากในประเทศกัมพูชา มีเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงมากถึง 61% แต่ด้วยมาตรฐานทางสังคมทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้หญิงนั้นมีน้อยกว่าผู้ชาย

Skip to content