banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมงาน SEC FinTech for SMEs and Startup

ออมสินร่วมงาน SEC FinTech for SMEs and Startup

27 ก.พ. 2563

     พันธ์ พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินร่วมงานสัมมนา “SEC FinTech for SMEs and Startup : Innovation for Financial Inclusion” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดขึ้น ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ในการนี้ คุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การปลดล็อกศักยภาพ SMEs และ Startups ไทยให้เข้าถึงและแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในตลาดทุนและการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และธนาคารออมสินได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ภายในงานสัมมนาดังกล่าวด้วย

Skip to content