banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

ออมสินร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

13 ส.ค. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารออมสิน คุณเจษฎา พรหมจาต คุณยรรยง เต็งอำนวย และคุณทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในภาคการเงินไทย โดยมีคุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้บริหารสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

    ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะ ให้การต้อนรับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการออมสินสร้างโลกสีชมพู : GSB  creates the Pink World ด้วยหลัก 3 ออม ได้แก่ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม ออมสิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนิทรรศการแสดงรางวัล Social Empowerment Award : The Asia Responsible Enterprise Awards 2018-2019 ที่ธนาคารออมสินได้รับจากโครงการ “ออมสินประชารัฐสีชมพู” และ “GSB SMART Homestay” โดยธนาคารออมสินมุ่งเสริมสร้างโอกาสทางการเงินหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนระดับฐานราก

Skip to content