banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” จ.กาญจนบุรี

ออมสินร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” จ.กาญจนบุรี

11 พ.ย. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ คุณปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ คุณสุภัทรา พุทธวิริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน “ประชารัฐสร้างไทย” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ผ่านกลไก 3 ออม (ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม ออมสิ่งแวดล้อม) กลไก 3 สร้าง (สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน) และโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสิน และมอบสินเชื่อโครงการประชารัฐสร้างไทย ให้แก่ลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี วงเงิน 149.63 ล้านบาท เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพพัฒนาชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 

Skip to content