banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินรับรางวัล TQC+ Operation การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562

ออมสินรับรางวัล TQC+ Operation การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562

20 ก.พ. 2563

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus: Operation – TQC+: Operation) จากคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award : TQA) โดยมีคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และสื่อมวลชนจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Skip to content