banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับรางวัล ITA Awards ปี 2562

ออมสินรับรางวัล ITA Awards ปี 2562

9 ธ.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA  Awards) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยธนาคารออมสินได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวม 96.31 คะแนน ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA เป็นลำดับที่ 4 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 54 แห่งและลำดับที่ 12 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมดจำนวน 8,299หน่วยงาน
            ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี ด้วย

Skip to content