banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับดีเยี่ยม

ออมสินรับรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับดีเยี่ยม

28 มี.ค. 2567

ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินคว้ารางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 คุณสมพรรษ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง รองประธานชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลดังกล่าว จากคุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี ทั้งนี้ ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ระดับดีเยี่ยม ด้วยเป็นเครือข่ายที่มีผลงานในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งเกิดจากพลังประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

Skip to content