banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award

ออมสินรับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award

21 ธ.ค. 2565

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินรับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 : Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 การนี้ คุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้เป็นผู้แทนธนาคารในการรับรางวัลเกียรติคุณดังกล่าว จากคุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ โดยรางวัลที่ธนาคารออมสินได้รับในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน แสดงถึงความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลนานาประเทศ ผลักดันให้กิจการ และบริษัทขนาดใหญ่รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการและผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืน เข้าไว้ในรอบการรายงานประจำปีขององค์กร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

Skip to content