banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินผนึกความร่วมมือส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน

ออมสินผนึกความร่วมมือส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน

30 พ.ย. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิชาการและการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยมีคุณพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คุณเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคุณนวพร มหารักขะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะทางการเงินที่จำเป็น มีความรู้ในการหารายได้หรือประกอบอาชีพเสริม รวมถึงการวางแผนทางการเงิน สามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายในภาวะปกติและภาวะวิกฤต จัดการหนี้การเงินในยุคดิจิทัล และรู้เท่าทันภัยทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินในระดับครัวเรือนมีประสิทธิผลมากขึ้น ณ ห้องประชุม @BOT อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Skip to content