banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินปล่อยกู้ซอฟท์โลน 10,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ออมสินปล่อยกู้ซอฟท์โลน 10,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

27 มี.ค. 2563

       เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
       โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในครั้งนี้ มีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เป็นการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบฯ วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี ในอัตรา 2% ต่อปี ระยะเวลาชำระกู้เงินสูงสุดไม่เกิน 10 ปี  ผู้ประกอบการสามารถใช้ บสย. มาร่วมค้ำประกันเงินกู้ ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 ธันวาคม 2563

Skip to content