banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินช่วยเหลือแก้ไขหนี้ เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน

ออมสินช่วยเหลือแก้ไขหนี้ เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน

27 ต.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการช่วยเหลือแก้ไขหนี้ภาคประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ธนาคารออมสินสาขาคลองจั่น ในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีการให้บริการแก้ไขหนี้ตามมาตรการดังกล่าว ด้วยการให้พักชำระเงินต้น และมีทางเลือกจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ 25% – 100% แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขธนาคารและสถานะของลูกหนี้แต่ละราย เมื่อสามารถผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไขของมาตรการ ธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระก่อนเข้ามาตรการให้ รวมถึงลูกหนี้ที่มีสถานะ NPLs อยู่ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ธนาคารจะชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย แล้วแต่กรณี โดยให้ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 ปี และคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขธนาคาร พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการให้ความรู้ทางการเงินและการฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพด้วย

Skip to content