banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับมือ ส.อ.ท. สนับสนุนแหล่งเงินทุนเสริมศักยภาพ SMEs

ออมสินจับมือ ส.อ.ท. สนับสนุนแหล่งเงินทุนเสริมศักยภาพ SMEs

12 ก.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” เพื่อดำเนินการยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีคุณวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ และคุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม และมีคุณกฤตปุณย์ ชาติวิริยะอำนวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs  และคุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส... ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ณ ลานไทยเบฟ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

Skip to content