banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับมือแบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ ลงนามเงินกู้ซอฟท์โลน 150,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่าน VDO Conference

ออมสินจับมือแบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ ลงนามเงินกู้ซอฟท์โลน 150,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่าน VDO Conference

20 มี.ค. 2563

             เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 150,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ รวม 20 แห่ง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือ VDO Conference เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ที่ร่วมผนึกกำลังเป็นแหล่งทุนสนับสนุน รวมถึงเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ Covid-19 เป็นการเร่งด่วน
            ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงินโครงการรวม 150,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ภายในวงเงิน 135,000 ล้านบาท และธนาคารออมสินให้สินเชื่อโดยตรงในวงเงินอีก 15,000 ล้านบาท โดยเป็นการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

Skip to content