banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวันและวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมยกระดับพัฒนาการศึกษา

ออมสินจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวันและวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ร่วมยกระดับพัฒนาการศึกษา

18 ส.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสิน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผนึกความร่วมมือดำเนินการโครงการพัฒนาทางด้านการศึกษา ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางเสียง และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีคุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ คุณวิศิษฎ์ สายพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ และดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยธนาคารจะให้การสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ของทั้งสองวิทยาลัย พร้อมร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงผู้ที่สนใจในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs เพื่อสร้างผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในอนาคต โดยธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อภายใต้บันทึกข้อตกลงด้วย

Skip to content