banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดเวทีประชาคมระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม จ.น่าน

ออมสินจัดเวทีประชาคมระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม จ.น่าน

4 ต.ค. 2565

            เมื่อวันที่ 4 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชนร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมการออม พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสินภาค 9 และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนแบบองค์รวม โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานในท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมประชาคมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เปิดรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการ และกำหนดข้อตกลงร่วมกันของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ในระยะสั้น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ณ บ้านเปียงก่อ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

            พร้อมกันนี้ได้จัดเวทีประชาคมผู้ประกอบการโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนแบบองค์รวม โดยเชิญผู้ประกอบการโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำกับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชน ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน ในนาม “กลุ่มเรารักเปียงซ้อ-ขุนน่าน” และเวทีประชุมการจัดตั้งกลุ่ม กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ “กาแฟออมสิน” พร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการกลุ่ม รวมทั้งสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ และให้ความรู้การออมเงินสัจจะ การจัดสวัสดิการกลุ่ม และการเปิดบัญชีกลุ่มด้วย

Skip to content