banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรมงานสวนแก้ว Walk Rally สัมผัสของดี วิถีนนท์ ณ วัดสวนแก้ว

ออมสินจัดกิจกรรมงานสวนแก้ว Walk Rally สัมผัสของดี วิถีนนท์ ณ วัดสวนแก้ว

2 เม.ย. 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Start up คุณธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ ผู้อำนวยการภาค 1 คุณสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ร่วมเปิดกิจกรรม Walk Rally สัมผัสของดี วิถีนนท์ ณ วัดสวนแก้ว ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งธนาคารออมสินภาค 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วิสาหกิจชุมชนนนทบุรี และวิสาหกิจชุมชนสวนบัวโฮมสเตย์ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัวร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ “ออกกำลังกาย กินดี อากาศดี สุขภาพดี ชีวิตมีสุข” และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการทท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน รศ.ดร.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน คณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยงานภาคีและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

ในการนี้ ธนาคารออมสินได้ออกบูธประสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ พร้อมให้คำปรึกษาทางการเงิน และมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีร่วมออกบูธวิสาหกิจชุมชนภายในงานดังกล่าวด้วย

Skip to content