banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดการอบรมหลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566

ออมสินจัดการอบรมหลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566

18 เม.ย. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566” พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต แก่คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ในการนี้ คุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และสรุปกรอบแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และมีคุณศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์

Skip to content