banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดการสัมมนา MyMo ALPHA “ติดอาวุธ ผู้นำคนรุ่นใหม่”

ออมสินจัดการสัมมนา MyMo ALPHA “ติดอาวุธ ผู้นำคนรุ่นใหม่”

5 ก.ย. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนา MyMo ALPHA “ติดอาวุธผู้นำคนรุ่นใหม่” ซึ่งฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในรูปแบบของตนเองให้แก่พนักงาน รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดใหม่ ทำใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ GSB WAY และเพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาตนเอง โดยมีคุณพลอย ลุมทอง ผู้ก่อตั้งบริษัท C’est Design และที่ปรึกษาโครงการ MyMo ALPHA เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “หลักสูตรผู้นำ” พร้อมจัดทำ Workshop ให้กับพนักงานธนาคารออมสินที่เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 40 คน โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ หัวข้อ “Leadership Skill 101” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวด้วย ณ The Quarter Ari กรุงเทพฯ

Skip to content