banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินคว้า 8 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566

ออมสินคว้า 8 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566

31 ม.ค. 2567

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการธนาคารออมสิน และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 จากคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจสร้างสรรค์พลังไทยสู่สากล : ENHANCING THAINESS TOWARDS GLOBAL OPPORTUNITIES” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้ธนาคารออมสินได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 8 ประเภทรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ธนาคาร สะท้อนความสำเร็จในการมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ภายใต้ภารกิจธนาคารเพื่อสังคม โดยรางวัลที่ได้รับในปีนี้ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลเกียรติยศการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ซึ่งธนาคารออมสินได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 5 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม จากโครงการ GSB New business models : ปรับโครงสร้างดอกเบี้ย ให้เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อฐานรากไทยเข้มแข็งยั่งยืน รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทเชิดชูเกียรติ ในโครงการยกระดับการให้บริการทางการเงินและคุณภาพชีวิตแก่ลูกค้า ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์ รางวัลบริการดีเด่น โดยได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากโครงการ Social Mission Integration for Better Service และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการออมสิน..พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม โดยการสร้างบุคลากรของธนาคารออมสินให้เป็นนักพัฒนาชุมชนที่เข้าใจความต้องการและความจำเป็นของคนในท้องถิ่นในแต่ละชุมชนผ่านหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนของธนาคารออมสินภาค ทั้ง 18 ภาคทั่วประเทศ

Skip to content