banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ออมสินขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

20 เม.ย. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ 50 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการต้านทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” ด้วย

Skip to content