banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส. อภิปรายให้ความรู้หัวข้อ “การสร้างความร่วมมือในองค์กรเพื่อการป้องกันการทุจริต”

อธส. อภิปรายให้ความรู้หัวข้อ “การสร้างความร่วมมือในองค์กรเพื่อการป้องกันการทุจริต”

19 พ.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรอภิปรายให้ความรู้หัวข้อ “การสร้างความร่วมมือในองค์กรเพื่อการป้องกันการทุจริต” แก่ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 โดยได้อภิปรายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสบการณ์ในการสร้างความร่วมมือและการบูรณาการความร่วมมือในองค์กรเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ.นนทบุรี

Skip to content