banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส. บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมความยั่งยืนกับบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจ”

อธส. บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมความยั่งยืนกับบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจ”

17 พ.ย. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้หัวข้อ “นวัตกรรมความยั่งยืนกับบทบาทขององค์กรภาคธุรกิจ” แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Innovation CSR for Sustainable Development นวัตกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนขององค์กรต่างๆ โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้แบ่งปันประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงธนาคารออมสินให้เป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยกลยุทธ์การทำธุรกิจแบบ Dual Mission ที่มีการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับธุรกิจเชิงสังคม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้าง Positive Impact ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs Goals) ที่ธนาคารออมสินมุ่งเน้นขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Skip to content