banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > องค์การสวนสัตว์ฯ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

องค์การสวนสัตว์ฯ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

9 พ.ค. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณธีระ ตั้งศิริกุลพร ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยคุณลัดดา เขียวสลับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจพี่เลี้ยงคู่ความร่วมมือในโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อมุ่งยกระดับให้รัฐวิสาหกิจเข้มแข็งไปด้วยกัน ในการนี้ ทีมวิทยากรจากฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลได้บรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและบุคลากร พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านดังกล่าวกับคณะผู้ศึกษาดูงานด้วย ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content