banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้สินเชื่อรายย่อย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้สินเชื่อรายย่อย

7 ต.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คุณอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้สินเชื่อรายย่อยของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย ซึ่งฝ่ายบริหารงานสาขา ร่วมกับสายงานกิจการสาขา 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี เพื่อเร่งระดมการอนุมัติสินเชื่อของสายงานกิจการสาขาให้บรรลุตามเป้าหมายของธนาคาร ในพื้นที่สายงานกิจการสาขา 5 (ธนาคารออมสินภาค 13  14 และ 15) โดยได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่สนับสนุนการปฏิบัติงานกับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย สังกัดสายงานกิจการสาขา 5 โอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ได้ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน และหาแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสายงานกิจการสาขากับสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวด้วย

Skip to content