banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของสถาบันการเงินรัฐ

ออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของสถาบันการเงินรัฐ

19 ก.ย. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา “แนวทางการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของสถาบันการเงินรัฐ” เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม หรือ Market Conduct ของสถาบันการเงินของรัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุนโครงการ Synergy องค์ความรู้ระหว่างสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีคุณธิดาพร มีกิ่งทอง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีคุณอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสถาบันการเงินของรัฐ ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content