banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีระบบการโอนเงินของธนาคารเกิดขัดข้องเป็นระยะ ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีระบบการโอนเงินของธนาคารเกิดขัดข้องเป็นระยะ ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

2 ก.พ. 2565

P1

Skip to content