banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีระบบโอนเงินระหว่างธนาคารขัดข้อง ในช่วงเวลาประมาณ 17:11 -18:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของลูกค้า

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีระบบโอนเงินระหว่างธนาคารขัดข้อง ในช่วงเวลาประมาณ 17:11 -18:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของลูกค้า

14 ต.ค. 2564

1634216011907

Skip to content