banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สงกรานต์..ถูกใจ คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท เบี้ยประกันภัย 7 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์

สงกรานต์..ถูกใจ คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท เบี้ยประกันภัย 7 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์

1 เม.ย. 2562

Skip to content