banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2564

ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2564

17 มี.ค. 2564

            เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีคุณวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 8 แห่ง และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (ถนนพระราม 9) กรุงเทพฯ

Skip to content